Voorwaarden


Vliegticketspecialist is een handelsnaam van: World Ticket Center B.V.

Onze organisatie is lid van IATA, de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), PATA en ASTA.

Boekings-en reserveringsvoorwaarden

Vliegticketspecialist is een dienstverlener op het gebied van reizen. Middels haar site informeert en adviseert Vliegticketspecialist en worden reserveringen gemaakt. Vliegticketspecialist verleent deze diensten in uw opdracht. De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van Vliegticketspecialist. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

In deze voorwaarden wordt gesproken over informatie, adviezen, bemiddeling en reserveringen van en door Vliegticketspecialist . Dit geschiedt door informatie, advies op en sturing door onze site en middels e-mail of telefonisch contact. Ook daar waar u zelf handelingen verricht bemiddelt Vliegticketspecialist voor u en maakt de reserveringen. In het vervolg van deze voorwaarden dient u uitspraken hieromtrent dan ook op deze wijze te interpreteren.

Vliegticketspecialist kan een reservering voor u maken. Zij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. Vliegticketspecialist is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Zij kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets, autohuur, hotelkamers en verzekeringen voor u afsluiten.

Vliegticketspecialist is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de leverancier verkrijgen. Vliegticketspecialist is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit e.d. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Hierover zal u Vliegticketspecialist bij boeking middels e-mail wel algemene informatie kunnen verstrekken.

Vliegticketspecialist zal u in het algemeen direct bij het geven van de opdracht een bevestiging verstrekken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal deze u per e-mail of per post toegezonden worden. Vliegticketspecialist kan, mits dit van tevoren aan de klant bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van zijn diensten een tarief in rekening brengen.

Wij wijzen alle passagiers van en naar de USA erop, dat uw gegevens toegankelijk zijn voor lokale autoriteiten in verband met een wettelijk verplichte veiligheidscontrole. Uw gegevens worden slechts voor veiligheidsdoeleinden gebruikt. Met uw reserveringsopdracht bevestigt u hiertegen geen bezwaar te hebben.

Artikel 1 Begripsbepalingen
Artikel 2 De opdracht in het algemeen
Artikel 3 De reserveringsopdracht
Artikel 4 Betalingen
Artikel 5 Aansprakelijkheid
Artikel 6 Documenten
Artikel 7 Rente en incassokosten
Artikel 8 Geschillen


Artikel 1 Begripsbepalingen

1 De opdracht behelst de overeenkomst tussen de reiziger en Vliegticketspecialist waarbij Vliegticketspecialist zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords.

2 Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.

3 De vervoerder, accommodatieverschaffer, autoverhuurder en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

4
a. De opdrachtgever (aanmelder), of
b. degene te wiens behoeve de door Vliegticketspecialist verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

5 De dagen:
maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij Vliegticketspecialist uitdrukkelijk aangeeft dat andere openingstijden gelden.

6 De Geschillencommissie:
De Geschillencommissie Reizen, gevestigd
Surinamestraat 24,
2585 GJ 's-Gravenhage.


Artikel 2 De opdracht in het algemeen

1 De overeenkomst is definitief op het moment dat de opdrachtgever dit op de site van Vliegticketspecialist bevestigd, danwel per e-mail, fax of mondeling de opdracht aan World Ticket Center verstrekt.

2 De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zomogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.

3 De opdrachtgever is jegens Vliegticketspecialist en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien voor een dienst van Vliegticketspecialist zelf een vergoeding is verschuldigd, zal Vliegticketspecialist dat vooraf bekend maken.

4 De (opdracht) bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen worden ge-e-mailed, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.

5 In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden ge-e-mailed zal deze door Vliegticketspecialist worden nagezonden. De opdrachtgever kan binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

6 Losse diensten zijn opverzoek samengesteld en afkomstig van diverse leveranciers. Wij dragen geen zorg voor de inkoop van de diensten en kunnen dan ook niet instaan voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze diensten.

7 De opdrachtgever is zowel jegens World Ticket Center als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door Vliegticketspecialist.

Artikel 3 De reserveringsopdracht

1 De opdrachtgever zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan World Ticket Center.

2 De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend. Het tarief & luchthavenbelasting zijn pas gegarandeerd nadat de tickets geprint zijn

3 Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings-of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die Vliegticketspecialist moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.
Naast de door ons gepubliceerde wijzigings-en annuleringskosten brengen wij de volgende kosten in rekening:
Wijzigen: EUR 25,- per persoon per gebeurtenis
Annuleren: EUR 50,- per persoon per gebeurtenis

4 Alle mededelingen van Vliegticketspecialist of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

Artikel 4 Betalingen

1 De verschuldigde bedragen dienen binnen de door Vliegticketspecialist aangegeven termijn aan Vliegticketspecialist te zijn voldaan en bijgeschreven op één van de giro-of bankrekeningen van Vliegticketspecialist. Vliegticketspecialist is bevoegd zonodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) de verschuldigde bedragen te incasseren.

2 Vliegticketspecialist zal bij het verstrekken van de opdracht(en) minimaal een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s).
Bij vrijwel alle luchtvaarttickets hanteert de luchtvaartmaatschappij de regel dat het ticket(s) binnen 48 uur na reservering gemaakt dient te zijn. Het ticket(s) kan en zal pas gemaakt worden na ontvangst van het volledige –voor de gehele opdracht- verschuldigde bedrag.

3 Indien er een aanbetaling is verlangt dient het restant van het verschuldigde bedrag uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door Vliegticketspecialist te zijn ontvangen.

4 Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. Vliegticketspecialist heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en). Overige gemaakte kosten die voortvloeien uit het incasseren van verschuldigde bedragen worden ook op de opdrachtgever verhaald.

5 Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

6 Een creditcard is verplicht bij autohuur.

7 Om wijzigingskosten ,uwerzijds, te voorkomen dient u voordat de betaling door ons is ontvangen onjuist vermelde gegevens op de factuur kenbaar te maken.


Artikel 5 Aansprakelijkheid

1 Vliegticketspecialist zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

2 Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Vliegticketspecialist geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.
Vliegticketspecialist draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal voorzover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

3 Voorzover Vliegticketspecialist zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van World Ticket Center beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.
Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten.

4 De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis en/of annuleringskostenverzekering danwel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

5 Vliegticketspecialist is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Vliegticketspecialist en/of de door deze ingeschakelde derde.

6 Informeer naar visa & vaccinaties bij betreffende instanties. Vliegticketspecialist kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.


Artikel 6 Documenten

1 Voor alle reizen naar het buitenland zijn geldige reisdocumenten vereist. De reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties. Afhankelijk van de nationaliteit van u en/of uw medereiziger(s) en uw reisbestemming(en) gelden hiervoor verschillende bepalingen. U kunt deze bepalingen terugvinden op de website van de Visumdienst. Via deze dienst kunt u tevens uw visum aanvragen. www.visumdienst.nl let wel: deze site gaat uit van de Nederlandse nationaliteit. Voor actuele informatie voor andere nationaliteiten kunt u terecht bij de ambassade(s) van het land van uw bestemming(en).

2 Voor een groot aantal buitenlandse bestemmingen zijn vaccinaties en/of malariatabletten noodzakelijk. Het niet hebben van bepaalde inentingen kan tot gevolg hebben dat u de toegang tot een land geweigerd kan worden. Ook bij een kort verblijf, bijv. een overstap, kunnen vaccinaties van toepassing zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de websites:www.havenziekenhuis.nl of www.ggd.nl

3 Vliegticketspecialist kan op uw verzoek per e-mail algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied verstrekken.

4 De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is. De vluchtnummers en vluchttijden zoals deze op uw bevestiging of reisschema vermeld staan zijn een momentopname ten tijde van de reservering. De mogelijkheid is aanwezig dat luchtvaartmaatschappijen schemawijzigingen doorvoeren waardoor de vluchtnummers, vluchttijden of de gevlogen route veranderen. Vliegticketspecialist streeft ernaar u voor vertrek op de hoogte te stellen van deze wijzigingen. Daar wij hiervoor geen garantie kunnen bieden, danwel dat de informatie ons niet tijdig bereikt bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vluchtnummers en vertrektijden. Deze informatie kunt u verkrijgen op Teletekst: vertrek-en aankomsttijden Schiphol, telefonisch bij Schiphol inlichtingen: 0900-0141, en op internet www.schiphol.nl.

5 Daar vluchtnummers en -tijden ook tijdens uw reis kunnen veranderen dient u tijding voor vertrek van iedere vlucht deze informatie te controleren.


Artikel 7 Rente en incassokosten

1 De reiziger die in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

2 Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door Vliegticketspecialist ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van EUR 45,-,tenzij dit bedrag de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.


Artikel 8 Geschillen

1 Op alle geschillen tussen Vliegticketspecialist en de reiziger is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter danwel de hierna te noemen Geschillencommissie is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

2 Klachten over een door Vliegticketspecialist gemaakte reservering of verstrekte adviezen en informatie moeten binnen één maand na terugkeer van de gereserveerde dienst schriftelijk en gemotiveerd bij Vliegticketspecialist worden ingediend. Indien de reis niet heeft plaats gevonden dienen klachten, over een door Vliegticketspecialist gemaakte reservering of verstrekte adviezen en informatie, uiterlijk binnen één maand na de officiŽle vertrekdatum (staat in de reisbescheiden) schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend.

Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, of als terzake geen genoegdoening wordt verschaft, kan de reiziger tot uiterlijk drie maanden na afloop van de gereserveerde dienst de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie.

3 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden vastgesteld in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van geschillen is een vergoeding verschuldigd.

4 De reiziger die geen gebruik wenst te maken van deze bindende adviesprocedure heeft het recht zich te wenden tot de bevoegde rechter.

5 Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum), danwel indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door Vliegticketspecialist één jaar na deze dienstverlening.

6 Download de Rechten van een vliegtuigpassagier. (PDF 75Kb)

www.vliegticketspecialist.nl ©